EasyDNNNews

مدیریت استاندارد
متنام
/ دسته ها: دوره ها

مدیریت استاندارد

با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص های امنیتی ، CISA به عنوان یک مدرک مرجع توسط اشخاص و سازمان ها شناخته شده است .مدرک CISA به منظور الزام کنترل امنیت سازمان ها و موسسات در سراسر جهان و به عنوان یک شاخص مرجع در زمینه سرممیزی و کنترل سيستم های امنيتی توسط سازمان ها و ارگان ها شناخته شده است - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 40 - هزینه : 0 ریال

دوره ITIL یا Information Technology Infrastructure Library بر اساس بهترین تجارب مدیریت خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات طراحی گردیده و بر روی همسو نمودن سرویسهای IT با نیازهای کسب و کار تمرکز می نماید.
در نسخه فعلی که ITILv3 and ITIL 2011 می باشد، این تجارب به صورت کتابخانه ای مشتمل بر 5 کتاب که هریک بخشی از چرخه حیات مدیریت سرویسهای IT را پوشش می دهند تدو... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 32 - هزینه : 8,500,000 ریال

تامين امنيت اطلاعاتنياز حياتی هر سازمانی می باشد. یک سيستم استاندارد و کارآمد مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ، ضمن مقابله با تهديدات امنيتی ، آمادگی سازمان را در مواجه و واکنش به وقايع امنيتی احتمالی ، تضمين می نمايد. ISO 27001 مهمترين استاندارد بين المللی برای طراحی و اجرا و مميزی سيستم های مديريت امنيت اطلاعات می باشد. دوره آموزشی معرفی استاندارد ... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 8 - هزینه : 0 ریال

افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات ، اهميت حفاظت اطلاعات را برای سازمان ها بیش از گذشته آشکار کرده است. سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی ، روندها و سيستم های IT سازمان ، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.

شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی علاوه بر آشنايی با استاندارد امنيت اطلاعات در طی اين دوره ، با روش های م... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال

افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات ، اهميت حفاظت اطلاعات را برای سازمان ها بیش از گذشته آشکار کرده است. سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی، روندها و سيستم های IT سازمان ، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.

شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی با روش های پياده سازی ISMS که مطابق با استاندارد ISO 27001 و الزامات بخش ... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 32 - هزینه : 0 ریال

مميزی لازمه موفقيت هر سيستم مدیریتی می باشد. مميزی کارآمد تنها راه اطمينان از صحت تدابير سازمان برای محافظت از دارایی های خود است . از این رو مميزان با مسووليت ها و چالش های سنگين و مسائل پیچيده روبرو هستند. در این دوره آموزشی ، شرکت کنندگان با روند مميزی ISO 27001 آشنا شده و روش های انجام مميزی برای (Certification Bodies) را فرا می گيرند.

مفاد آموزشی این دوره به تائيد سا... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 40 - هزینه : 0 ریال

دوره آشنايي با ISO 20000 به افراد نمايی کلی از اين استاندارد و روند مميزی و دريافت استاندارد را ارائه می نمايد.

دوره آموزشی معرفی استاندارد مديريت سرويس های IT ، با معرفی مبانی ، اهداف و چالش های مديريت سرويس های فن آوریاطلاعات ، به بررسی جزئيات بخش های استاندارد ISO 20000 می پردازد.

شرکت کنندگان در اين دوره با روند کلی طراحی و اجرای ISO 20000 و نکات کليدی که... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 8 - هزینه : 0 ریال

اطلاعات مربوط به این دوره به زودی تکمیل می گردد

- [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت تداوم کسب و کار و اصول ممیزی داخلی این سیستم بر اساس استاندارد ISO 19011 آشنا خواهند گردید . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 8 - هزینه : 0 ریال
شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت تداوم کسب و کار آشنا خوهند گردید. - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
شرکت کنندگان در این دوره با مباحث سیستم مدیریت تداوم کسب و کار فن آوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بهترین تجارب مربوط به تداوم کسب و کار آشنا خواهند گردید . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی به شرکت کنندگان توانایی هایی در زمینه ارزیابی ، پایش و بهبود سیستم مدیریت انرژی اثر بخش در سازمان را می دهد . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 8 - هزینه : 5,500,000 ریال
این دوره به شرکت کنندگان روش های قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت انرژی را ارائه می دهد. تمرین های طراحی شده در این دوره این امکان را فراهم می سازد که شرکت کنندگان درک کاملی از الزامات کلیدی سیستم مدیریت انرژی ، توانایی خلق پروژهو توانایی اجرای طرح پروژه را داشته باشند . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت آشنا خواهند گردید . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت آشنا خواهند گردید . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال

با بررسی کسب و کارهای موفق به این نتیجه گیری بسیار مهم می رسیم که صرف وجود یک محصول نوآورانه به تنهایی برای رسیدن آن ها به موفقیت کافی نبود. اگرچه آن محصول، هسته اصلی کسب و کارشان بوده است اما فقط از طریق آن نبود که به موفقیت رسیدند. بلکه، دلیل موفقیت آن ها، ترکیب یک محصول نوآورانه با یک مدل کسب و کار مناسب بوده است.

 

- [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 20 - هزینه : 0 ریال

اطلاعات مربوط به این دوره به زودی تکمیل می گردد

- [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
در این دوره شرکت کنندگان با اصول مدیریت آموزشی و فرآیند های مدیریت آموزش آشنا خواهند گردید . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 24 - هزینه : 0 ریال
شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت و اصول و نحوه طبقه بندی مستندات سازمان آشنا می‌گردند . - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 8 - هزینه : 0 ریال

با توجه به نياز بيش از پيش سازمان ها و شرکت های مختلف به اتکا به سيستم ها و روش های استاندارد جهانی جهت ارتقاء و پيشرفت ، متخصصان و کارشناسان بنياد اروپايی مدل تعالی سازمانی را به الگوی يکسان تعالی رهنمون ساخت که طی سال های اخير مورد بازنگری قرار گرفته و بتدريج تکامل يافته است . موضوع آموزش مجموعه کارگاه های تعالی سازمانی بر اساس آخرين ويرايش اصلاحات انجام شده در سال 2010 می باشد ... - [ادامه توضیحات]

جمع ساعت : 16 - هزینه : 0 ریال

در این دوره پیدایش مدیریت کیفیت، روند توسعه آن و بوجود آمدن استانداردهای ملی و بین المللی در چارچوب مدیریت و تضمین کیفیت مورد بحث قرارمی گیرد.همچنین تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015،الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار هر یک از الزامات به طور کامل تشریح می­گردند و ساختار مستندات سیستم کیفیت، نحوه به وجود آوردن و کنترل آنها بررسی می گردد.

- [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 16 - هزینه : 0 ریال
این Pack شامل دوره های ذیل است:
PAS 99
ISO19011
Annex SL
CISA

این پک مناسب افرادیست که قصد دارند در مورد روشهای ممیزی و بازرسی سیستمهای مدیریت فناوری اطلاعات، دانش و مهارت لازم را به طور منسجم کسب نمایند.این پک از مفاهیم سیستم مدیریت و اصول مستند سازی آغاز گردیده و سپس وارد روشهای ممیزی سیستم می شود.در ادامه به بررسی ساختار کلی استانداردهای نسل جدید پرداخته و در نهایت روش ممیزی سیستمهای مدیریت اطلاعات را به طور کامل پوشش می دهد. - [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 80 - هزینه : 34,500,000 ریال
این Pack شامل دوره های ذیل است:
ISO27001-Introduction
ISO27001-Internal Audit
ISO27001-Implementation
ISO27001-Lead Auditor

این پک مناسب افرادیست که قصد دارند در زمینه استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISO27001)، دانش و مهارت لازم را به طور منسجم کسب نمایند.این پک از الزامات این استاندارد آغاز گردیده و سپس وارد ممیزی داخلی و پیاده سازی استاندارد می گردد. سپس با ارائه روشهای سرممیزی، نحوه سرممیزی بین المللی را پوشش داده و در صورت قبولی منتج به گواهینامه بین المللی می شود.
- [ادامه توضیحات]
جمع ساعت : 80 - هزینه : 34,500,000 ریال
Previous Article نرم افزار
Next Article سیسکو
Print
1961 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دات نت نیوک فارسی